Press Statements

World Environment Day 2023

World Environment Day 2023

In the Maldives, our reefs, seagrass ecosystems, and natural climate defences are under serious attack [statement + video]

Stop Unlawful Tree-Felling in Kulhudhuffushi

Stop Unlawful Tree-Felling in Kulhudhuffushi

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ބެލުމެއްނެތި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރުއްގަސް އުފުރުން ހުއްޓުވުމަށް
މުއައްސަސާތަކުން މިހާރުން މިހާރަށް ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ

With the increasingly destructive impacts of climate change, Maldives remains one of the most climate-vulnerable countries. Despite this, a significant number of projects which are destroying the natural defenses, ecosystems, and biodiversity in the country continue to be designed and implemented.

Stop Addu Ecocide

Stop Addu Ecocide

Addu City Council and the Government must immediately halt the reclamation of Addu Atoll following mass marine death in Maradhoo lagoon

🔊 އައްޑޫ ފަނާކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ހުއްޓުވުމަށް މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާ ތަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅުން

🔊 އައްޑޫ ފަނާކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ހުއްޓުވުމަށް މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާ ތަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅުން

With the increasingly destructive impacts of climate change, Maldives remains one of the most climate-vulnerable countries. Despite this, a significant number of projects which are destroying the natural defenses, ecosystems, and biodiversity in the country continue to be designed and implemented.

Rasdhoo Atoll Madivaru Reef In Danger

Rasdhoo Atoll Madivaru Reef In Danger

We are extremely concerned about the serious issue affecting the community of Rasdhoo (Alif Alif Atoll), as they face the damage and destruction of local ecosystems and marine wildlife due to dredging activities by nearby Veligandu Island Resort.

International Biodiversity Day #SaveGaadhoo

International Biodiversity Day #SaveGaadhoo

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދިރޭތަކެތީގެ ދުވަސް

We call on the government of the Maldives to revert its recent decision to assign Laamu Atoll Gaadhoo for agricultural development.

ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް ހިންގަމުންދާ ކުށްތަކާއި ޖަރީމާތައް ވަގުތުން ހުއްޓުވުމަށާ ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް އެފަދަ ޖަރީމާތައް ތަހުގީގުކޮށް ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންދޭ ފަރާތްތަކާދޭތެރޭ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލަން

ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންވާގޮތަށް ހިންގަމުންދާ ކުށްތަކާއި ޖަރީމާތައް ވަގުތުން ހުއްޓުވުމަށާ ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް އެފަދަ ޖަރީމާތައް ތަހުގީގުކޮށް ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންދޭ ފަރާތްތަކާދޭތެރޭ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލަން

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ޝިކާރައަކަށްވެ، އެކަމުގެ ސަބަބުން އިޔާދަނުކުރެވިދާނޭ ފަދަ ބޮޑެތި އަސަރުތައް ތަހައްމަލްކުރަންމުންދާ އަދި ކުރަންޖެހޭ ފަދަ ނާޒުކު ތިމާވެއްޓެއްލިބިފައިވާ ގައުމެކެވެ

އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިޓީ

އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސިޓީ

Open letter to the Speaker of the People’s Majlis (Dhivehi & English).
ދުނިޔޭގެ ކޯވިޑް-19 ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ކާރިސާގެ ސަބަބުން އިގްތިޞާދު ހީނަރުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ވެސް ދަރަނި ބޮޑު، ތިމާވެއްޓަށް އިޔާދަނުކުރެވޭނޭ ގެއްލުންތައްދޭ މަޝްރޫޢުތައް ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްދާކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން

Maafaru Airport Ecocide

Maafaru Airport Ecocide

Government of Maldives perpetuating a culture of disregard to sustainable development, national laws and international obligations in a time of national and global climate crisis.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވައިރަމަންޓް އާއި އެންވަޔަރަމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީ.ޕީ.އޭ) އިން 6 އޮކްޓޫބަރު 2019 ގައި އާންމުކުރި ނޫސް ކޮންފަރެންސާއި ގުޅޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވައިރަމަންޓް އާއި އެންވަޔަރަމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އީ.ޕީ.އޭ) އިން 6 އޮކްޓޫބަރު 2019 ގައި އާންމުކުރި ނޫސް ކޮންފަރެންސާއި ގުޅޭ

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން، ފަޅުރަށްތަކުން އަދި ދަނޑުވެރިކަންކުރާ މުހިންމު ބިންރަނގަޅު ރަށްރަށުން ރުއްގަސް އުފުރައިގެން، ފަރުފަޅުހިއްކައިގެން ހަދާފައިވާ ބިންތައް ފެހިކުރަން ގެންދިއުމަކީ މިއަދު ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ ތިމާވެށީގެ އެންމެބޮޑު އެއް މައްސަލައެވެ.

#ClimateStrikeMV – List of Demands

#ClimateStrikeMV – List of Demands

LIST OF DEMANDS TO THE GOVERNMENT OF MALDIVES
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތިރީގައިވާ ޑިމާންޑު ތަކަށް މިހާރުން މިހާރަށް އަމަލުކުރުމަށް ގޮވާލަން

World Environment Day #WED2019

World Environment Day #WED2019

As Maldives marks WED-2019 with the rest of the world, we call on President Ibrahim Mohamed Solih, the Government of Maldives and the Ministry of Environment to make substantive and tangible efforts to address the multiple environmental issues that negatively affect the country due to legal and policy level inefficiencies.