World Mangrove Conservation Day 2020

26 July 2020

Neykurendhoo mangrove die off (29 June 2020)
collective supporting World Mangrove Day Maldives

 Celebrating the International Day
for the Conservation of Mangrove Ecosystems (26 July),
as we collaborate to save Neykurendhoo mangroves.

On this International Day for the Conservation of Mangrove Ecosystems, we wish to inform the public of the critical importance of mangroves to the Maldives and to highlight the fact that the Maldives is a mangroves nation with many of our islands protected and served by wetlands and mangrove ecosystems. The resilience of many of our islands and communities depend on the rich diversity of these precious and finite natural resources which act also as a defence system from climate events.

Save Maldives Campaign began a collaboration with Mangrove Action Project (MAP) and the Island Council of Haa Dhaal Atoll Neykurendhoo in June 2020, to conduct a preliminary field assessment of Neykurendhoo mangroves.  The initiative is in response to alarming reports of an unexplained phenomenon causing the die-off of huge swathes of mangrove trees in Neykurendhoo island in the far north of the Maldives, since March 2020.

The mangroves at Neykurendhoo was designated a protected environmental site on 30 December 2018 and is among the largest and most ecologically rich mangrove ecosystems in the country. The mangroves are also an important food source for the people of the region, among other services. Save Maldives Campaign recognizes that the proper care, sustainable management, and preservation of these mangroves are crucial to the resilience of the island and its community, especially at this time of climate emergency.

To properly understand the cause of mass die-off happening at the mangroves, we connected with mangrove experts and scientists through MAP, to study the phenomenon with expert support and guidance.  An initial field survey and a community consultation was organised and conducted from 25-26 June 2020 to obtain critical information to understand the mass die-off. A team of volunteers from the Save Maldives Campaign travelled to Neykurendhoo to collect various samples from the mangroves site and obtain documentary evidence for further scientific study.   The team also assisted the Island Council with community based public consultations with residents in Neykurendhoo to obtain local knowledge and insights. All activities were carried out with strict adherence to social distancing practices and relevant guidelines from the Neykurendhoo Island Covid-19 Taskforce.

The main objectives of this activity were to better understand the causes of the mangroves die-off and to collaborate with community members, businesses, civil society organisations along with government offices to conserve this critical ecosystem to the community. The findings from this preliminary field survey will be used to compile a preliminary report that will be submitted to relevant government authorities to support conservation efforts.  We are encouraged to see that since our study visit, the Environment Protection Agency has also visited Neykurendhoo to make an assessment of the mangrove die-off.  We hope that insights obtained from both parties would help to further understand the cause of the phenomenon and solutions can be found to prevent further loss, protect, and conserve the mangroves.

Save Maldives Campaign thanks Neykurendhoo Island Council and the community for their dedication, cooperation, and active engagement in this effort. We are most grateful to the Commonwealth Human Ecology Council (CHEC) and Neykurendhoo Island Council for providing funding support towards this activity. We acknowledge with appreciation the enthusiastic support and assistance of our expert international partner MAP and the Mangrove Specialist Group (MSG), to facilitate our efforts. We look forward to continuing this multi-stakeholder collaboration to successfully achieve our common goal to:

#SaveNeykurendhooKandoofaa.

ދުނިޔޭގެ ކުޅި ފާ ޗަސްބިން ފަދަ ޤުދުރަތީ ނިޒާމުތަށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ބައިނަލް އަޤުވާމީ ދުވަސް 26 ޖުލައި ގައި ފާހަގަ ކުރާއިރު، ނޭކުރެންދޫ ކަނޑޫފާ ސަލާމަތްކުރުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރަމުން ދިއުން (ދިވެހި ތަރުޖަމާ)

ކުޅި ފާ ޗަސްބިން ފަދަ ޤުދުރަތީ ނިޒާމުތަށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ބައިނަލް އަޤުވާމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރާއިރު، ރާއްޖެއަކީ މިފަދަ ނިޒާމުތަކުގެ ޤައުމެއްކަމާއި މި ޤުދުރަތީ ނިޒާމުތަކަކީ އޭގެ ޒަރިއްޔާއިން ރާއްޖޭގެ އެތައް ރަށްރަށެއް ހިމާޔަތްކުރެވި އަދި އެ ރަށްތަކަށް ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރާ އަސާސީ ވެށްޓެއް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އަންގައިދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ. ރާއްޖޭގެ އެތަށްރަށަކާއި އެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ވިލުންވެރިކަން ބަރޯސާވަނީ މި މުއްސަނދި، މުހިންމު އަދި އޭގެޒާތުގައި މަދު ޤުދުރަތީ ވަސީލަތް ތަކަށެވެ، އަދި މީގެ އިތުރުން މި ވަސީލަތްތަކަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ރަށްތައް ރައްކާތެރި ކޮށްދޭނެ ދިފާއީ ނިޒާމުވެސް މެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި ސޭވް މޯލްޑިވްސް ކެމްޕޭނާއި މެންގްރޯވް އެކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް އަދި ހދ. ނޭކުރެންދޫ ރަށު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ނޭކުރެންދޫ ކުޅީގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމުގެ ދިރާސާއެއް ކުރުމަށް ފެށުނެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރަން ފެށުނު ސަބަބަކީ މި އަހަރުގެ މާރިޗް މަހުން ފެށިގެން، ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ ރަށެއް ކަމުގައިވާ ނޭކުރެންދޫގެ ކަނޑޫފަލުގެ ކަނޑޫގަސްތަކުގެ ބޮޑު ބައެއް ވަކި ސަބަބެއް ނޭނގި ކުއްލިއަކަށް މަރުވާން ފަށާފައިވާކަމުގެ ޚަބަރުތަކެއް ލިބުމުންނެވެ.

ނޭކުރެންދޫ ކަނޑޫފަލަކީ 30 ޑިސެމްބަރު 2018 ގައި ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޚާއްސަ ވެށްޓެށް ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ފަލެކެވެ. އަދި އެ ކަނޑޫފަލަކީ ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު އަދި ޤުދުރަތީގޮތުން ޚާއްސަ މުއްސަނދިކަމެއް ލިބިފައިވާ  ކަނޑޫފަލެކެވެ. މި ކަނޑޫފަލުގެ ވަސީލަތަކީ އެނިޒާމުން ލިބޭ އެހެން ޚިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުން އެ ސަރަހައްދުގެ މީހުންގެ ކޭންބުއިމަށްވެސް މުހިންމު ވަސީލަތެކެވެ. ސޭވް މޯލްޑިވްސް ކެމްޕޭން ދެކޭ ގޮތުގައި މިފަދަ ޤުދުރަތީ ވެށިތަކަކީ އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި ބެލެހެއްޓި، އިޔާދަކުރަނިވި ގޮތެއްގައި މެނޭޖް ކުރެވި، ހިމާޔަތްކުރެވެން ޖެހޭނެ ވަސީލަތް ތަކެކެވެ. އަދި މިކަމަކީ ރަށާއި ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ވިލުންވެރިކަމަށް މުހިންމު، އަދި ޚާއްސަގޮތެއްގައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ކުއްލި ހާލަތު އަދު ދިމާވެފައިވާ އިރު ވަރަށްވެސް މުހިންމު ކަމެކެވެ.

ނޭކުރެންދޫ ކަނޑޫފަލުގައި ގިނަގަސްތަކެއް ކުއްލިގޮތަކަށް މަރުވާން ފަށާފައިވާ މައްސަލަ އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކަމުގެ ފަންނީ ސައިންޓިސްޓުންނާއި އެހެނިހެން މާހިރުންނާއި ގުޅިގެން މިކަން ބެލުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކުރުމަށް މެންގްރޯވް އެކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ފެށުނެވެ. އަދި މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މުހިންމު މައުލޫމާތު ތަކެއް އެއްކުރުމަށްޓަކައި ފީލްޑް ސާވޭ އަކާއި ރަށުރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ރާވައި، ޖޫން މަހުގެ 25 އިން 26 އަށް ހިންގުނެވެ. އަދި އެކަމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ސާމްޕަލްތަކާއި އެކިއެކި ތަފާތު އެހެން މައުލޫމާތު ކަނޑޫފަލުންނާއި ރަށުން ހޯދުމަށްޓަކައި  ސޭވް މޯލްޑިވްސް ކެމްޕޭނުގެ ވޮލަންޓިޔަރުންގެ ޓީމެއް ނޭކުރެންދޫ އަށް ދަތުރުކުރިއެވެ. ނޭކުރެންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށް އެމީހުންގެ ފަރާތުން ރަށުގެ ވެށްޓާއި އެ ވެށީގައި އެމީހުން ކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއާއިގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހިންގި ރައްޔިތު ބައްދަލުވުމުގެ ކަންކަމުގައި މި ޓީމުގެ ފަރާތުން އެހީތެރިވެދިނެވެ. ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކެއްވެސް ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ނޭކުރެންދޫގެ ކޯވިޑް-19 ޓާސްކް ފޯސް ގެ އިރުޝާދު ތަކަށް އިސްކަންދީ ގައިދުރު ކުރުމާއި އެހެނިހެން ސަލާމަތީ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދީގެންނެވެ.

މި ހަރަކާތުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދު ތަކަކީ ނޭކުރެންދޫ ފަލުގެ ކަނޑޫގަސްތައް ގޮތްނޭނގޭ ގޮތަކަށް މަރުވަމުންދާ ސަބަބުތައް ހޯދާ ދެނެގަތުމަށާއި، މި މުހިންމު ޤުދުރަތީ ވަސީލަތް ހިމާޔަތްކުރުމާއިބެހޭ ގޮތުން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި، ވިޔަފާރިތަކާއި، މަދަނީ ފަރާތްތަކާއި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާ ތަކުގެ އެކި ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމެވެ. މި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ކުރެވޭ ސާވޭގެ ހޯދުންތައް ރިޕޯޓެއްގެ ސިފައިގައި ތައްޔާރުކޮށް ކަނޑޫފާ ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މި މަސައްކަތް ފެށިފަހުން އެންވައިރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ގެ ފަރާތުން ވެސް ނޭކުރެންދޫ ކަނޑޫފާގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ނޭކުރެންދޫ އަށް ދަތުރުކޮށްފައިވުމަކީ އުފަލާއިއެކު ފާހަގަކުރާ ކަމެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އުންމީދަކީ ދެ ފަރާތުގެ ހޯދުންތަކުން ލިބޭ މައުލޫމާތު ތަކަކީ ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލަ އިތުރަށް ދެނެގަނެ، ކަނޑޫފަލަށް އިތުރު ގެއްލުން ލިބުން ހުއްޓުވޭނެ ހައްލެއް ހޯދި، ކަނޑޫފާ ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ފަހިވާނެ ކަމެއްކަމުގައެވެ.

ސޭވް މޯލްޑިވްސް ކެމްޕޭނުގެ ފަރާތުން ނޭކުރެންދޫ ރަށު ކައުންސިލަށާއި ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް މި ހަރަކާތުގައި ވެދެއްވި ބައިވެރިވުމަށާއި، މިކަމުގައި ދެއްކެވި ޝައުޤުވެރިކަމަށާއި، އަމަލީގޮތުން ދެއްވި އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިހަރަކާތް ތަންފީޒުކުރުމަށް ކޮމަންވެލްތު ހިއުމަން އިކޮލޮޖީ ކައުންސިލާއި، ނޭކުރެންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން ފޯރުކޮށްދެއްވި މާލީއެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.  އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތަށް ނުހަނު ބޮޑު ޝައުޤުވެރިކަމެއް ދެއްވާ މެޕް އާއި މެންގްރޯވް ސްޕެޝަލިސްޓް ގްރޫޕް ގެ ބައިނަލް އަޤުވާމީ ފަންނީ މާހިރުންގެ އެހީތެރިކަމަށްވެސް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ގުޅިގެން ނޭކުރެންދޫ ކަނޑޫފާ ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކުރާ މި މަސައްކަތް ކުރިއަށްއޮތް ތަނުގައިވެސް ކާމިޔާބު ކަމާއި އެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އަޒުމުގައި ދެމިތިބީމުއެވެ.