#savemaldives is a citizen-led environmental campaign by concerned individuals from diverse backgrounds who are extremely worried about irreversible environmental destruction in the Maldives.

We aim to tell the stories of unsustainable development, environmental destruction, and the impact of this on the lives and livelihoods of affected people in our communities. Moreover, we work in collaboration with NGOs, CBOs, island councils, governmental and other organisations to ensure protection, preservation and sound management of sensitive ecosystems in the Maldives.

We call for immediate action by all national and international stakeholders to protect the precious natural resources of the Maldives for current and future generations.

ހިޖުރަ ކުރާ ދޫނި ތަކަށް މިނިވަން ކަމާއި އެކު މި މާހައުލުގައި އުޅުމަށް ޖާގަ ދޭށެވެ. ގޯނާ ނުކުރާށެވެ. ފަހަރުގައި އެވެރިންގެ ދާއިމީ ހިޔާވައްސަކަށް މިތަން ޚިޔާރު ކޮށް ، މިތާ ގާއިމުވެ އަބަދަށް ތިބެދާނެއެވެ.

އީ.ޕީ.އޭ އަކީ ރުއްގަސް އުފުރުމުގެ މައްސަލައިގާ އިޖާބަދިނުމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ނުކުޅެދިފައިވާ މުއައްސަސާއެއް - މިކަމުގައި އީ.ޕީ.އޭ ގެ ބައިވެރިވުން ވެސް ފެނިފައިވާ
ރ. ހުޅުދުއްފާރުން ރުއްތައް އުފުރައިގެން ގެންދިޔައިރު ރަށުކައުންސިލުން ވެސް ތިބީބައިވެރިވެގެންބާ؟
@lgaMaldives
#MVTreeGrab

Ali Faruq🇲🇻@Faruq156

މިއީ ރ.ހުޅުދުއްފާރުގައި ހުރި ޒަމާންވީ ރުއްތަކެއް މި ރުއްތައް އުފުރައިގެން އެހެން ރަށަކަށް ގެންދަން ފެށީމަ މިވާހަކަ މިތާ ލިއުނުތާ މިއަދަށް މިވި ބަރާބަރު 10 މަސް ދުވަސް. އީޕީއޭގެ ނައީމް ކޮބައިތޯ؟
އޭރު މަހީކުރީ އީޕީއޭ ނައީމް އަކީ ކަންފަތް ބީރު ލޯފަން ބޭފުޅެއް ކަމަށް.
އެކަމް މީހަކު 4

Meege 2 aharu kurin. Joorimanā kurumakun nufudhey. Mikamā gulhigen rashu council 191k Rf in vany joorimanā koffa. Council ga thibi bayaku amilla faidhaa ah kuri kameh ge gehlun mulhi rashah. Councilors ah vakin joorimanaa koh fiyavalhu elhen jehey. @EPAMaldives @SaveMaldivesMV

3
Load More...