#savemaldives is a citizen-led environmental campaign by concerned individuals from diverse backgrounds who are extremely worried about irreversible environmental destruction in the Maldives.

We aim to tell the stories of unsustainable development, environmental destruction, and the impact of this on the lives and livelihoods of affected people in our communities. Moreover, we work in collaboration with NGOs, CBOs, island councils, governmental and other organisations to ensure protection, preservation and sound management of sensitive ecosystems in the Maldives.

We call for immediate action by all national and international stakeholders to protect the precious natural resources of the Maldives for current and future generations.

Watch and find out more about our documentary #TreesAreTheKey, narrated by Kate Winslet, at our website: https://treesarethekey.com/

#ClimateChange #ClimateAction #ReforestKenya #Charity #Education #GlobalChange

Hakim, a teenager living in a #Rohingya #refugee camp in Cox's Bazar, #Bangladesh stands on the floor of his shelter which was partially destroyed by a mudslide due to heavy rain.

Children do not deserve the planet we are leaving for them. It's time for bold #ClimateAction.

Is this what u call urban development in HULHUMALE? Have seen many matured trees been cut down ! This isn’t how light post should be built! Trees that are not near to post r also gone 💔😭
@EPAMaldives @hdcmaldives @ali_niya @AdamIshamMV @edzyadam @SaveMaldivesMV @caron_rohsler

2

No regulations, no hefty fines, no new plans can stop these “incidents” from recurring

This is evident that climate education, climate mainstreaming is necessity for public officials who make decisions that impact communities

#ClimateChange

@MoEnvmv @SaveMaldivesMV https://twitter.com/mohamednavi/status/1349584843596681217

ނަވީ@MohamedNavi

@EPAMaldives Velidhoo council naib raees miadhu hendhunu rashu heylhi koshaalaafa. Mikan mihen kurevidhaane?

މާފަރު އެއަރޕޯޓުގައި ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަންއަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑު މައްސަލައެއް، އެތައް ހެއްކަކާއި އެކު @ACC_Maldives އަށް ހުށަހެޅިފައިވާތާ 2 އަހަރުވެގެންދާއިރު، އެ މައްސަލަ ނުނިމި ދިގުލައި ދާންޖެހޭ ސަބަބާއިމެދު ސުވާލުއުފެދޭ؟

Load More...