#savemaldives is a citizen-led environmental campaign by concerned individuals from diverse backgrounds who are extremely worried about irreversible environmental destruction in the Maldives.

We aim to tell the stories of unsustainable development, environmental destruction, and the impact of this on the lives and livelihoods of affected people in our communities. Moreover, we work in collaboration with NGOs, CBOs, island councils, governmental and other organisations to ensure protection, preservation and sound management of sensitive ecosystems in the Maldives.

We call for immediate action by all national and international stakeholders to protect the precious natural resources of the Maldives for current and future generations.

@MoyaAalaath @nashrafeeg @_vanuva @MDPSecretariat Not just a resort.
5 ARTIFICIAL resorts.
Existing 3 resorts' operation dysfunctional.
No idea how many local jobs they've created.
So #GoM solution is to make artificial resorts!
The pollution of overtourism is killing not just Addu, but the whole of #Maldives.

Addu EIA pg.315👇🏾 https://t.co/p754UGbpho
SaveMaldivesMV photo
"ވޯޓު ކައިރިވުމުން ރައްޔިތުންގެ "ލޮލުގައި އަނދުން" އެޅުވުމަށް ތޮށިގަނޑުތައް ޖެހުމުން ރަށްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުން މާބޮޑު: ޝަހީމް"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކަންކުރާގޮތުގެ ވާހަކަ އަދި ނިޔަތްއޮންނަގޮތްވެސް މަދުންނަމަވެސް ހާމަވޭ !!
@thiladhun
https://t.co/YKuWfJwTqK
އައްޑުއަތޮޅު ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ރިޕޯޓުގެ ސާދާޚުލާސާގެ ރިކޯޑިންގް

ސޭވް މޯލްޑިވްސްކެމްޕޭނުގެ ފަރާތުން މިރިކޯޑިންގް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ވީހާވެސް ގިނަރައްޔިތުންނަށް މިމަޝްރޫއުއާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ.
#StopAdduEcocide
https://t.co/tZSVPYK4RD
29 މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭކާރުކޮށް، އެތައް ގެއްލުމެއް ދީފަ،
އެ ގެއްލުމުގެ ފޫބެއްދުމުގެ ނަމުގައި 84.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރަނީ؟
މިއީ ރާއްޖޭގައި "ތަރައްގީ" ގެ މަޝްރޫއު ހިންގާ ހަމައާ އުސޫލު؟
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން ގެނެސްދޭ ތަރައްގީ އަކީ ކާކަށްފައިދާވާ އެއްޗެއް؟

@governmentmv @MTCCPlc https://t.co/3JCFLV1Ci2
@MoDmv @UNDRR @animesh00 @MariyaDidi @NDMAmv Here's the actual basis of the disaster.
#Maldives politicians creating disastrous situations across the country with dangerous unsustainable infrastructure projects, results of which consistently boomerangs on us!
@governmentmv full of #blahblahblah.
#MVecocide #businessasusual https://t.co/cblqGiCHAA
SaveMaldivesMV photo
@_mohamedimad @husensinan @ecocare_mv @bluepeacemv @BaaAtollBR @Baatollcouncil @OfEydhafushi @eydhafushitimes @TourismBaaAtoll Eydhafushi circa 2018 (Google Earth).
Reclaimed at the expense of the island's natural defences in 2015 due to a perceived "housing" need.

Seven years later - what is the status of the island's alleged "housing shortage"?

@governmentmv https://t.co/QEivoQyJaJ
SaveMaldivesMV photo
@MdpKumundhoo ނެރުހަދަން ޖެހޭނީ ރައްޔިތުން އެންމެބޭނުންވާ ދިމާގަތޯ ނުވަތަ
ނެރުހެދުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ދިމާގަތޯ؟

ކޮންމެސްމީހެއް / ބައެއްގެ "ބޭނުމަކަށް" ބަނދަރުވެސް ހެދިކަމަށްވަނީ
ނެރަކީ ގުދުރަތީގޮތުން ރަށް އޮތްގޮތަށް ބަލާފަ އެންމެ ގެއްލުން ކުޑަ ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތަށް ކުރަންވާކަމެއްނޫންބާ؟ https://t.co/7Ucni3Dc8M
SaveMaldivesMV photo
🌐🎙️ ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް އުދަ އެރުމާއި ގުޅޭ އަދާހަމަ. މި އޮތޯރިޓީން މި ދަނީ ރަށްތަކުގެ ހާލަތު ގާތުން ބަލަމުން. https://t.co/P2buwkl4lN SaveMaldivesMV photo
🚨
🔻މަޑަވެލީގެ 98% ގޭގެއަށް ވަނީ އުދައިގެ އަސަރުކޮށްފައި.
🔻ހޯނޑެއްދޫގެ 59% ގޭގެއަށް ވަނީ އުދައިގެ އަސަރުކޮށްފައި.
🔻ނަޑެއްލާގެ 8% ގޭގެއަށް ވަނީ އުދައިގެ އަސަރުކޮށްފައި. https://t.co/Yhs6CZADxA
SaveMaldivesMV photo
@mfruqan @nihad_m @DhekunuNizar Liben hunna fannee adhi ehehnihen mauloomaathu thah hoadhaa, kiyaa, dhaskoh, dhenegannan maa bodu bura akah vanee kamah vedhaane !! 😉
#dhera
@M_SalmaFikry @mvpeoplesmajlis ސަރުކާރާ އެކު ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތު ތައް ހިންގާފަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހާޒިރުވެ އިތުރު މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ވަގުތު ނެތީ ކަމަށްވެދާނެ ނޫންތޯ؟

ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން ގެ ހާލަތަކީ މިއީ؟
https://t.co/CBs7G6tby7
curious to learn if this MP is being paid and given parliamentary privileges for not attending Majlis?? @mvpeoplesmajlis https://t.co/tQNsAkhO8u SaveMaldivesMV photo
Not a tsunami, just bad weather and high tide. This is my island Kinbidhoo in the Maldives. https://t.co/EY9cfHOqDl SaveMaldivesMV photo
ދެން މިހާރުވެސް މިއޮތީ އައްޑޫގެ ތިމާވެށްޓަށް "ކުޑަކޮށް" ގެއްލުންދީފަ ދޯ؟
މިގޮތަށް ގެއްލުންދެވޭލެއް ކުޑަ ކަމުން ދޯ މިހާރު އެއްބުރުން އެއްކޮށް ގެއްލުންދޭން ރާވައިގެން އުޅެނީ؟
@EPAMaldives @MoEnvmv @MoNPHImv @AdduCityCouncil @AdduShareef @aslamdp

📷thanks, rightful owner, s media https://t.co/T0cKAbuJ3o
SaveMaldivesMV photo
ގެއްލުމުގެ މައްޗަށް ގެއްލުން !!
ހީވާފަދަ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ ރައްޔިތުންގެ ދަރަންޏަކީ ފޫނެއް އެއްޗެކޭ

ކޮންމެފަހަރަކު ވެށިފަނާކުރާ ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އަނެއްކާވެސް "އަޕްގްރޭޑް" ކުރަންވެސް ހަވާލު މިކުރަނީ!
2022 - 8.3 މިލިއަން
2023 - 26.6 މިލިއަން
ރަށުގަ ސިއްހީ ފަރުވާ ލިބެން އެބަހުރިތަ؟ https://t.co/drDrkSnQPf
SaveMaldivesMV photo

#MVTreeGrab c/o ⁦@hdcmaldives⁩

Listening to Ibrahim Rasheed, Aish Mohamed, Ali Hafeez, Keyoniru Niru, and Ali Amjad https://www.clubhouse.com/room/P96VLjyG?utm_medium=ch_room_xerc&utm_campaign=wsKKoEvooz1k6KN6Ckyx9w-248845

⁦@hdcmaldives⁩ ruh thah July in sabbeehah jarraafu sarukaarun hikki picnic island ah gossi #MVTreegrab

Listening to Ali Amjad, Ibrahim Rasheed, Ali Hafeez, Keyoniru Niru, and Ameena Ibrahim https://www.clubhouse.com/room/P96VLjyG?utm_medium=ch_room_xerc&utm_campaign=wsKKoEvooz1k6KN6Ckyx9w-248845

Postcards from Paradise tell stories of corruption and environmental destruction #MVTreeGrab #ClimateActionNOW

@TransparencyMV

2

@edzyadam Intl partners must stop promoting Maldivian politicians on climate issues. Most of them are involved in destroying the unique environment & they are justifying it as development. Dredging & reclamation & #MVTreeGrab continues business as usual. @SaveMaldivesMV @350 @billmckibben

"President Ibrahim Mohamed Solih’s government has pledged to ensure that environmental assessments are sound, and their recommendations followed. But the large-scale removal and destruction of trees on inhabited islands continues."
#MVTreeGrab https://www.hrw.org/news/2019/12/13/reckless-development-worsens-maldives-environmental-crisis

#LCE20 aa dhimaa koh raajjey ge varah gina rahthakah tourism ge handhu dhakkaifi😅 #vaikada #karaa
Biggest #ecoside #mvtreegrab

@edzyadam Intl partners must stop promoting Maldivian politicians on climate issues. Most of them are involved in destroying the unique environment & they are justifying it as development. Dredging & reclamation & #MVTreeGrab continues business as usual. @SaveMaldivesMV @350 @billmckibben

"President Ibrahim Mohamed Solih’s government has pledged to ensure that environmental assessments are sound, and their recommendations followed. But the large-scale removal and destruction of trees on inhabited islands continues."
#MVTreeGrab https://www.hrw.org/news/2019/12/13/reckless-development-worsens-maldives-environmental-crisis

@edzyadam Intl partners must stop promoting Maldivian politicians on climate issues. Most of them are involved in destroying the unique environment & they are justifying it as development. Dredging & reclamation & #MVTreeGrab continues business as usual. @SaveMaldivesMV @350 @billmckibben

@edzyadam Intl partners must stop promoting Maldivian politicians on climate issues. Most of them are involved in destroying the unique environment & they are justifying it as development. Dredging & reclamation & #MVTreeGrab continues business as usual. @SaveMaldivesMV @350 @billmckibben

"President Ibrahim Mohamed Solih’s government has pledged to ensure that environmental assessments are sound, and their recommendations followed. But the large-scale removal and destruction of trees on inhabited islands continues."
#MVTreeGrab https://www.hrw.org/news/2019/12/13/reckless-development-worsens-maldives-environmental-crisis

"President Ibrahim Mohamed Solih’s government has pledged to ensure that environmental assessments are sound, and their recommendations followed. But the large-scale removal and destruction of trees on inhabited islands continues."
#MVTreeGrab https://www.hrw.org/news/2019/12/13/reckless-development-worsens-maldives-environmental-crisis

"President Ibrahim Mohamed Solih’s government has pledged to ensure that environmental assessments are sound, and their recommendations followed. But the large-scale removal and destruction of trees on inhabited islands continues."
#MVTreeGrab https://www.hrw.org/news/2019/12/13/reckless-development-worsens-maldives-environmental-crisis

@edzyadam Intl partners must stop promoting Maldivian politicians on climate issues. Most of them are involved in destroying the unique environment & they are justifying it as development. Dredging & reclamation & #MVTreeGrab continues business as usual. @SaveMaldivesMV @350 @billmckibben

"President Ibrahim Mohamed Solih’s government has pledged to ensure that environmental assessments are sound, and their recommendations followed. But the large-scale removal and destruction of trees on inhabited islands continues."
#MVTreeGrab https://www.hrw.org/news/2019/12/13/reckless-development-worsens-maldives-environmental-crisis

"President Ibrahim Mohamed Solih’s government has pledged to ensure that environmental assessments are sound, and their recommendations followed. But the large-scale removal and destruction of trees on inhabited islands continues."
#MVTreeGrab https://www.hrw.org/news/2019/12/13/reckless-development-worsens-maldives-environmental-crisis

"President Ibrahim Mohamed Solih’s government has pledged to ensure that environmental assessments are sound, and their recommendations followed. But the large-scale removal and destruction of trees on inhabited islands continues."
#MVTreeGrab https://www.hrw.org/news/2019/12/13/reckless-development-worsens-maldives-environmental-crisis

Load More...