ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދިރޭތަކެތީގެ ދުވަސް

International Biodiversity Day #SaveGaadhoo

22 May 2021

Click image to play video, or visit our YouTube channel

22 May – International Biodiversity Day – #SaveGaadhoo

Today, as the International Biodiversity Day is being celebrated globally under the theme “We’re part of the solution #ForNature”, the Save Maldives Campaign joins others to call on the government of the Maldives to revert its recent decision to assign Laamu Atoll Gaadhoo for agricultural development. 

Gaadhoo is an environmentally sensitive island consisting of many elements of biodiversity richness and wildlife habitats that cannot be undermined or compromised during this time of rapid habitat loss due to unsustainable development practices across the country. Gaadhoo is the largest Green Turtle nesting site in the Maldives. The island has the deepest recorded seagrass meadow in the country and its reef is a feeding ground for manta-rays and other marine wildlife.  Gaadhoo is home to a mangrove and wetland area, in additional to extensive mature forests. The decision to develop agriculture on the island will have serious negative impacts on the existing critical natural ecosystems in and around the island.

We are deeply concerned about the assignment of 2 additional islands for agricultural use along with Gaadhoo, which are Haa Alif Atoll Mulidhoo and Gaaf Dhaal Atoll Gan. We note with concern that all 3 islands are heavily forested with mature trees and extensive palm groves.
We are extremely concerned that the selection of these 3 forested islands indicates that they have been identified for #MVTreeGrab to landscape artificial resorts. We note that the EPA was instrumental in enabling the decimation of palm groves at the agricultural island in Laamu Atoll Mendhoo in 2019, to facilitate #MVTreeGrab. Over a thousand palm trees were uprooted from Mendhoo, and relocated to landscape artificial resorts at Embudhu Falhu.

We reiterate our firm position that the current government’s policy to protect “one island, one reef and one wetland in each atoll” is absolutely unacceptable when the Maldives has declared a climate emergency and ratified a Climate Emergency Law recognising global climate change impacts. The inherent weakness of this policy is resulting in the widespread loss and damage to wildlife habitat and biodiversity across the Maldives.

We call on President Ibrahim Mohamed Solih to immediately address the woeful environmental policy defects undermining ecosystems and biodiversity in the Maldives. We urge President Solih to revert his government’s decision to release Gaadhoo, Mulidhoo and Gan for agricultural use by the State-owned company AgroNet. We call on the government to stop enabling and facilitating #MVTreeGrab and to instead, protect nature. We urge the Maldivian public to join our calls to the government to stop the widespread ecocide inflicted on our finite natural habitats and biodiversity. If we are to become part of the solution #ForNature, we must act to protect our ecosystems now and #SaveGaadhoo, Mulidhoo and Gan.

22 މެއި 2021 – ޤުދުރަތީ ދިރުންތަކުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުވަސް – #ގާދޫހިމާޔަތްކުރޭ

“#ޤުދުރަތާއެއްކޮޅަށް – އަހަރެމެންނަކީ ހައްލުގެ އެއްބައި” ކަމުގައި ބުނާ މި ޝިއާރުގެ ދަށުން މިއަދު ޤުދުރަތީ ދިރުންތަކުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރާއިރު، އެހެން ފަރާތްތަކާއެކު ސޭވް މޯލްޑިވްސް ކެމްޕޭނުންވެސް ސަރުކާރަށް ގޮވާލަނީ ދާދިފަހުން ލ. ގާދޫ ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލްކުރުމަށެވެ.

ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއާ ބީރައްޓެހިކޮށް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ޤުދުރަތީ ވެށިތަކާ ދިރުންތައް ނެތި ފަނާވަމުންދާ މި ވަގުތުގައި، ގާދޫ އަކީ ޤުދުރަތީ ގޮތުން މުހިންމު އެތައް ތަންތަނަކާ ދިރުންތަކުގެ މުއްސަނދިކަން ލިބިފައިވާ ވެށްޓެއްއޮތް ރަށަކަށް ވުމުން މިއީ މިގޮތައް ދޫކޮށްލެވިގެންވާނެ ފަދަ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ.
ގާދޫ އަކީ ރާއްޖޭގައިވެސް އޮތް ވެލާ ބިސްއަޅަންއަންނަ އެންމެ ބޮޑު ވެށި އޮތް ރަށެވެ.
އެރަށަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ހޯދިފައިވާ އެންމެ ފުން މޫދުވިނަ ބަގީޗާގެ ވެށި އޮތް ރަށެވެ، އަދި އެރަށުގެ ފަރަކީ އެންމަޑި (މަންޓާ) ފަދަ ކަނޑުގެ މުހިންމު ދިރުންތަށް ކާނާހޯދުމަށް އަންނަ ފަރެކެވެ. ގާދޫ އަކީ ކުޅިއަކާ ފަލެއްވެސް އޮތް ރަށަކަށް ވާއިރު ދުވަސްވީ ރުއްގަސް ބޯކޮށް އޮތް ރަށެކެވެ. ދަނޑުވެރިކަމަށް މި ރަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ އެތެރޭގައި އަދި ވަށައިގެންވާ މުހިންމު ޤުދުރަތީ ނިޒާމުތަކަށް އެތައް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރާނެއެވެ.

ގާދޫ ގެ އިތުރުން 2 ރަށެއް ކަމުގައިވާ ހއ. މުލިދޫ އާއި ގދ. ގަން ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކުރުމަކީ އަހަރެމެން ނުހަނު ކަންބޮޑުވާކަމެކެވެ. ފާހަގަކުރެވޭ އަދި ކަންބޮޑުވާ އަނެއް ސަބަބަކީ މި ތިން ރަށަކީވެސް ގިނައަދަދަކަށް ރުއްގަސްހުރި، އަދި ބޮޑެތި ރުއްދަނޑުތައް ހުރި ރަށް ތަކަކަށްވާތީއެވެ. މިފަދަ ރަށްތަކެއް ވަކިންފާހަގަކޮށް ދޫކުރުމުން ދޭހަވަނީ މި ރަށްތަކަކީ ބިންހިއްކައިގެން ހަދަމުންދާ ހަނަފަސް ރިސޯޓުތައް ފެހިކުރުމަށް ރުއްގަސް އުފުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ނަގާފައިވާ ރަށްތަކެއް ކަމެވެ. ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތުގައި 2019 ވަނަ އަހަރުވެސް ދަނޑުވެރި ރަށެއް ކަމުގައިވާ ލ. އަތޮޅު މެންދޫ އިންވަނީ އީ.ޕީ.އޭ އިން ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ސަބަބުން އެރަށުގެ ރުއްތައް އުފުރާ ވެށި ސުންނާފަތިކޮށްފައެވެ. މެންދޫއިން އެއްހާހަށްވުރެ ގިނަ ރުއް އުފުރައިގެން ވަނީ އެނބޫދޫ ފަޅުގެ ހިއްކިބިމުގެ ރިސޯޓުތަކުގައި ގަސްއިންދުމަށް ގެސްގޮސްފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ މައްސަލައާ އޭގެސަބަބުން ކުރާނެ އަސަރުތަކާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ މޫސުމާބެހޭ ކުއްލި ހާލަތު (ކްލައިމެޓް އިމަޖަންސީ) އެއް އިއުލާނުކޮށް، މި ނަމުގައި ޤާނޫނެއްވެސް ފާސްކޮށްފައެވެ. އަދި މިފަދަ ވަގުތަކާ ހާލަތެއްގައި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ “ކޮންމެ އަތޮޅަކުން އެއް ރަށާ، އެއް ފަރާ، އެއް ކުޅި” ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ކަމަށް ވުމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ބަލައިގަނެވޭނެ ސިޔާސަތެއް ނޫންކަން ތަކުރާރުކޮށް މި ކެމްޕޭނުގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރަމެވެ. ރާއްޖޭގެ ޤުދުރަތީ ދިރުންތަކުގެ ވެށިތައް ހަލާކުވެ ނެތިފަނާވެދާތަން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މުޅިރާއްޖެއިން ފެންނަމުންދާ ނަތީޖާއާއި ސަބަބު ގުޅިފައިވަނީ މި ސިޔާސަތުގެ ބަލިކަށިކަމާއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ތިމާވެށްޓާބެހޭ ސިޔާސަތުގެ ބަލިކަށިކަމާ ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ އޭގެ ސަބަބުން ޤުދުރަތީ ވެށިތަކަށާ ދިރުންތަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރަމުންދާ ދިއުން ހައްލުކުރުމަށް އަމަލީގޮތުން ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ޞާލިހުއަށް މި ކެމްޕޭނުގެ ފަރާތުން ގޮވާލަމެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި އެގްރޯނެޓަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ގާދޫ، މުލިދޫ އަދި ގަން ދޫކޮށްފައިވާ ނިންމުން ބާތިލުކުރުމަށް ރައީސް ޞާލިހު އަށް ދަންނަވަމެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރުއްގަސްއުފުރާ ގެއްލުންދިނުމުގެ ބަދަލުގައި މިފަދަ ޤުދުރަތީ ވެށިތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ގޮވާލަމެވެ. ވަކިމިންވަރަކަށް އެކަނި ލިބިފައިވާ މި ޤުދުރަތީ ވެށިތަކާ ދިރުންތަކަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ދެމުންދާ ގެއްލުމާ ފަނާކޮށް ނެތިކުރަމުންދާ ދިއުން ހުއްޓުވުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ މި ގޮވާލުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރައްޔިތުންނަށްވެސް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ. އަހަރެމެންނަކީ #ޤުދުރަތާއެއްކޮޅަށް އޮތް ހައްލުގެ ބައިވެރިން ކަމަށްވާނަމަ އަހަރެމެންގެ ޤުދުރަތީ ވެށިތައް ހިމާޔަތްކުރަން މިހާރު އަމަލުކުރަންޖެހެއެވެ.
ގާދޫ، މުލިދޫ އަދި ގަން ސަލާމަތްކުރަން ޖެހެއެވެ.